top of page

תכנית הרצאות וסיורים לאקדמיה הגלילית ההיסטוריה של ארץ ישראל

האקדמיה הגלילית הוקמה כדי ללמד היסטוריה של ארץ ישראל. בכוונת האקדמיה לשלב לימודים פרונטליים עם סיורי שטח. התכנית מורכבת משניים עשר סמינרים המוגשים באופן כרונולוגי כדי לשמור על הרצף ההיסטורי בו התרחשו האירועים.

 

בתקופות המקבילות לימי המקרא, נעסוק בהיסטוריה ולא בתיאולוגיה. אין בכוונתנו ללמד סיפרי נבואה או לעסוק בנושא כולו מנקודת ראות אמונית דתית. ההתייחסות לתקופת המקרא היא ההתייחסות התנכי"ת לנושא. לא נערער על הכתובים ולא נסתור אותם.

 

ננסה להרחיב את היריעה המתוארת המקרא לתמונה כוללת על המרחב תוך שימוש במקורות בני התקופה. נלווה את ההרצאות שישודרו בזום, בסיורים ברחבי הארץ. תאריכים על הסיורים יפורסמו עם תחילת כל סמינר.

bottom of page