top of page

תכנית הרצאות בעברית

 

סמינר 2

התוכן יפורסם בקרוב

סמינר 1

הרצאה 1 – תקופת האבות. המקורות לתקופה. ממצאים ארכיאולוגים מהמזרח הקדום המקבילים לתקופת האבות. הנדידה לאורך דרכי הסחר. המעבר של אברהם מחברה עירונית לחברה נוודית. השבט וחיי השבט. מצב היישוב בכנען. החיכוך בין הרועים ובין האיכרים. הירידה למצרים.
 

הרצאה 2 – ההרצאה תתמקד ביעקוב. המעבר לחרן. הקמת המשפחה וההמלטות מלבן חזרה לכנען. חיי המשפחה, הבכורה ויחסים בתוך המשפחה השבטית. בירור עניין התרפים. החזרה לכנען. ההתבססות וההתערות באזור. הירידה למצרים.
 

הרצאה 3 – האימפריות החיתית והמצרית. האימפריה המצרית והדומיננטיות שלה במרחב. מצרים וכנען. מכתבי אל עמרנה. שלטונה של השושלת השמונה עשרה. קרב קדש. רעמסס השני – מצרים בגדולתה. המצב בכנען ערב הכיבוש בידי יהושוע.
 

הרצאה 4 – כיבוש הארץ. חלוקת הארץ לשבטים. שבטי עבר הירדן. הבריתות בכנען כנגד שבטי ישראל. המקדש בשכם. קביעת המשכן בשילה. שבטי עבר הירדן חוזרים לשטחם. ימיו של יהשוע.
 

הרצאה 5 – ימי השופטים. מאפייני התקופה ואיפיון השופטים. תיאור התקופה דרך שנות שלטונם של גדעון, יפתח ושמשון.
 

הרצאה 6 – ימיו של שמואל, אחרון השופטים. הפלישתים, האיום הקיומי על שבטי ישראל. המשכן בשילה. הקרב באבן עזר. אבדן הארון לפלישתים. דרישת העם למלך. סיכום הסמינר.

סמינר 4

התוכן יפורסם בקרוב

סמינר 3

התוכן יפורסם בקרוב

סמינר 6

התוכן יפורסם בקרוב

סמינר 5

התוכן יפורסם בקרוב

סמינר 8

התוכן יפורסם בקרוב

סמינר 7

התוכן יפורסם בקרוב

סמינר 10

התוכן יפורסם בקרוב

סמינר 9

התוכן יפורסם בקרוב

סמינר 12

לעדכון לעדכון לעדכון לעדכון לעדכון לעדכון לעדכון לעדכון לעדכון 

סמינר 11

התוכן יפורסם בקרוב

bottom of page